Xobdo Learn > Course-01 > L0112 >

Lesson-0112 : Revision 3 : March 2011

Read the followings:


1. ভিনিহিটি তিনিটি সিকি দি চিনি চিনি মিচিৰি কিনিবি...কিনি খিৰিকিদি নিদিবি৷

2. অকণৰ ঘৰ নগৰত৷ নগৰত বৰ বৰ ঘৰ৷ নগৰত বৰ গৰম৷ গছৰ তলত অলপ নৰম৷ অকণ বৰ সহজ সৰল৷ শৰত অকণৰ লগৰ৷ শৰত বৰ নদন বদন৷ অকণ শৰতৰ বৰ মৰমৰ৷ শৰতৰ জনম মহৰমৰ সময়ত৷ শৰতৰ ঘৰ চহৰত৷ শৰতৰ ঘৰত নৰম নৰম বৰফৰ দম৷ চতৰ সময়ত গৰম বতৰত অকণৰ লগত হয় শৰতৰ দন৷ বয়সৰ ফলত হয় মৰমৰ দন৷ শৰতৰ ফলকত অকণৰ কলমৰ দম৷ শৰতৰ মনত কলৰ বল৷ অকণৰ গলধনত শৰতৰ চৰ৷ মৰমৰ অকণ হয় পৰ৷

3. কৰতল কমল কমলদত লয়ন ।
ভৱদৱ দহন গহন বন সয়ন ।
নপৰ নপৰ পৰ সততৰ গময় ।
সভয় মভয় বয় মমহৰ সততৰ ।
কৰতৰ ভৰশৰ শতদশ বদন ।
খগচৰ নগধৰ ফনধৰ সয়ন ।
জগদঘ মপহৰ ভৱবয় তৰন ।
পৰপদ লয়কৰ কমলজ লয়ল।Same Sound Letters/Symbols:
Assamese Letters/SymbolsEnglish SoundComments
ণ, ন
Like 'n' in 'no'
They have the same sound in Assamese
স, শ, ষ
-
This sound does not exist in English or any of the major Indian Languages. The sound is somewhere between 'h' and 's'.
জ, য
Like "j" in `jam`
They have the same sound in Assamese.


Vowels:    

-

িConsonants: 


ক্ষ

 


 


Numbers: