Assamese: জুৱাচুৰি (ju.wa.su.ri, IPA: zu.wa.su.ɹi)
Contexts: General
[Abstract Noun] the act of fooling others by using dishonest method
অসৎ উপায়েৰে কাৰোবাক আভুৱা ভৰা কাৰ্য্য
[IdeaID=3995 ] Contributed By: Anjali Sonowal (2009-06-09 14:11:49)
Synonyms and Equivalent Words:
English: fraud (ˈfrɔd;ফ্ৰড), deceit (dɪˈsiːt;ডিচিট), deception (dɪˈsepʃən;ডিচেপচন), trickery (ˈtrɪkriː;ট্ৰিক্ৰি), varnish (ˈvɑrnɪʃ;বাৰ্নিচ),
Assamese: চালনা (sa.lo.na), ফাঁকি (pha~.ki), প্ৰতাৰণা (pro.ta.ro.na), চোক (so'k), ধূৰ্ত্তালি (dhurttali), তঞ্চকি (ton.so.ki) , শঠ (xoth), দুৰ্জন (dur.jon), কপট্ (ko.pot), ছল (sol), বঞ্চ (bon.so), বঞ্চনা (bon.so.na), প্ৰবঞ্চনা (pro.bon.so.na), ঠগন (tho.gon), ঠগবাজি (thog.ba.ji), ফাং (phang), কপটতা (ko.po.to.ta), প্ৰতাৰ (pro.tar), ঠগামী (tho.ga.mi), টালি-বাজি (ta.li-ba.ji), ছলন (so.lon), ফাং-বাজী (phang-ba.ji), বাগি-বুগা (ba.gi-bu.ga), ফাঁকি-ফুকা (pha~.ki-phu.ka), ছল-চাতুৰী (sol-sa.tu.ri), ফাকতি-ফুকুতা (pha.ko.ti-phu.ku.ta), লেংমৰা (leng.mo.ra), ভণ্ডামি (bhon.da.mi), ভণ্ডালি (bhon.da.li), টাং-টালী (tang-ta.li), টাংটিঙ্গালি (tang.tinga.li) alt. টাংটিঙালি (tang.ti.nga.li), কূটিলতা (ku.ti.lo.ta), বিড়ম্বনা (bi.rom.bo.na), ছলহা (so.lo.ha), টাবুৰি-ভাবুৰি (ta.bu.ri-bha.bu.ri), চহলা (so.ho.la), বিড়ম্বন (bi.rom.bon), ঢাকলি (dha.ko.li), কপটালি (ko.po.ta.li),
Hmar: hlemna,
Dimasa: tokimah,
Hindi: कपट
Related Idea: