Assamese: জোৰ-জবৰদস্তি কৰ্ (jo`r-jo.bor.dos.ti kor, IPA: zɔ`ɹ-zɔ.bɔɹ.dɔs.ti kɔɹ)
Contexts: General
[Verb-Trans.] to force to do something by threatening of dare consequence if not done.
নকৰিলে বেয়া পৰিণতি হোৱাৰ ভয় দেখুৱাই কোনো কাম কৰিবলৈ ক।
[IdeaID=4057] Contributed By: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) (2013-08-14 13:33:05)
Synonyms and Equivalent Words:
English: force (ˈfɔrs;ফ’ৰচ্‌), press (ˈpres;প্ৰেচ), compel (kəmˈpel;কমপেল), coerce (koʊˈərs;ক’ৰচ), pressurize (ˈpreʃəˌraɪz;প্ৰেচাৰাইজ), pressurise ([IPA];প্ৰেচাৰাইজ),
Assamese: বাধ্য কৰ্ (ba.dhyo kor), হেঁচা দে (he~.sa de), জোৰ কৰ্ (jo`r kor), জোৰ-জুলুম কৰ্ (jo`r-ju.lum kor), জবৰদস্তি কৰ্ (jo.bor.dos.ti kor), দকা-হকা দে (do.ka-ho.ka de),
Meeteilon: taksinba
Related Idea: