Assamese: দৈতাৰি (doi.ta.ri, IPA: dɔi.ta.ɹi)
(click the photo for a larger image)
Contexts: Hinduism
[Proper Noun , Masculine] One of the principal Hindu deities
হিন্দু ধৰ্মৰ তিনিজন প্ৰধান প্ৰভুৰ এজন৷
[IdeaID=7548] Contributed By: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) (2017-04-22 03:49:06)
Synonyms and Equivalent Words:
English: Vishnu (ˈvɪʃnuː;বিঞ্চু),
Assamese: বিষ্ণু (bis.nu), নাৰায়ণ (na.ra.yon), লক্ষ্মীনাৰায়ণ (lokh.mi.na.ra.yon), পুৰুষোত্তম (pu.ru.xo’t.tom), গোলোকপতি (go’.lo’k.po.ti), চক্ৰধৰ (sok.ro.dhor), চক্ৰপাণি (sok.ro.pa.ni), শ্ৰীধৰ (sri.dhar), শ্ৰীনাথ (sri.nath), শ্ৰীনিবাস (sri.ni.nax), শ্ৰীপতি (sri.po.ti), লক্ষ্মীপতি (lokh.mi.po.ti), লক্ষীকান্ত (lo.khyi.kan.to), কমলাকান্ত (ko.mo.la.kan.to), কমলাপতি (ko.mo.la.po.ti), বৈকুণ্ঠনাথ (boi.kun.tho.nath), বৈকুণ্ঠপতি (boi.kun.tho.po.ti), সত্যনাৰায়ণ (xo.tyo.na.ra.yon), পদ্মনাভ (pod.mo.nabh), পদ্মেশ (pod.mex), লক্ষ্মীনাথ (lokh.mi.nath), লক্ষ্মীকান্ত (lokh.mi.kan.to), অচ্যুত (o.syut), মধুসূদন (mo.dhu.xu.don), মধুৰিপু (mo.dhu.ri.pu), ঈপতি (i.po.ti), ইন্দ্ৰকৰ্মা (in.dro.kor.ma) alt. ইন্দ্ৰকৰ্ম্মা (in.dro.kor.mma), বলিসূদন (bo.li.xu.don), বলিন্দম (bo.lin.dom), শ্ৰীকান্ত (sri.kan.to), চক্ৰধাৰী (so.kro.dha.ri), অজিতেশ (o.ji.tesh), মন্দৰধাৰী (mon.dor.dha.ri), মধুদ্বিষ (mo.dhu.dwix), ধৰণীশ্বৰ (dho.ro.nis.wor), দৈত্যাৰি (doi.tya.ri), পুণ্ডৰীকাক্ষ (pun.do.ri.ka.khyo), শাৰঙ্গপাণি (xa.rong.go.pa.ni), অনন্ত-শয়ন (o.non.to-xo.yon), চতুৰ্ভুজ (so.tur.bhuj), হৰি (ho.ri), ভুৱনমোহন (bhu.bon.mo’.hon), চক্ৰায়ুধ (sok.ra.yudh), গৰুড়-ধ্বজ (go.rur-dhoj), গৰুড় বাহন (go.rur ba.hon), দনুজাৰি (do.nu.ja.ri), পদ্মপাণি (pod.mo.pa.ni), পদ্মধৰ (pod.mo.dhor), ত্ৰৈলোক্যেশ্বৰ (troi.lo`.ke.swor), ত্ৰৈলোকনাথ (troi.lo`k.nath), গড়ুৰকেতু (go), চতুৰ্বাহু (so.tur.ba.hu), গোলোকেশ্বৰ (go`.lo`.ke.swor), মাধৱ (ma.dhob), ৰমাকান্ত (ro.ma.kan.to), ৰমাপতি (ro.ma.po.ti), ৰমেশ (ro.mes), লক্ষ্মীশ্বৰ (lokh.mi.swor), শংখধৰ (xong.kho.dhor), শংখপাণি (xong.kho.pa.ni), কমললোচন (ko.m), দনুজদমন (do.nuj.do.mon), কঞ্জনাভ (kon.jo.nabh), শিপিৱিষ্ট (xi.pi.bis.to), জয়পাল (joy.pal), লোকনাথ (lo`k.nath), খগাসন (kho.ga.xon), পাৰায়ণ (pa.ra.yon), লক্ষ্মীন্দ্ৰ (lokh.min.dro), বিশ্বম্ভৰ (bi.swom.bhor), মুৰনাশী (mur.na.xi), মুৰমথন (mur.mo.thon), উৰুগায় (u.ru.gay), উৰুক্ৰম (u.ru.krom), দীন-দয়াল (di.no-do.yal), অৰবিন্দ-লোচন (o.ro.bin.do-lo`.son), পাষণ্ডমৰ্দ্দন (pa.son.do.mor.don),
Bangla: বিষ্ণু
Related Idea: