Assamese: পলায়ন কৰ্‌ (po.la.yon kor, IPA: pɔ.la.jɔn kɔɹ)
Contexts: General
[Verb-Trans.] to run away from (a place, danger, etc)
(কোনো ঠাই, বিপদ আদিৰ পৰা) সন্তৰ্পণে আঁতৰি যোৱা
[IdeaID=1008] Contributed By: Webmaster (2006-03-27 14:58:10)
Synonyms and Equivalent Words:
English: escape (ɪsˈkeɪp;এস্কেইপ), flee (ˈfliː;ফ্লি), run away (ˈrən əˈweɪ;ৰান ৱে’),
Assamese: উধাও হ (u.dhao` ho), ছত্ৰভংগ দে (so.tro.bhong.go de) alt. ছত্ৰভঙ্গ দে (sot.ro.bhong.go de), পলা (po.la), পৃষ্ঠভঙ্গ দে (pris.tho.bhong.go de), ভাগ্ (bhag), পলাই পত্ৰং দে (po.lai pot.rong de),
Meeteilon: naanthokpa,
Karbi: kat-phit,
Dimasa: kai,
Tai: লট্ জ
Related Idea: