Assamese: ব্যৱধান (byo.bo.dhan, IPA: bjɔ.bɔ.dʰan)
Contexts: General
[Abstract Noun] The quality or condition or amount by which two or more items are not similar.
দুই বা ততোধিক বস্তু একে নোহোৱা গুণ, অৱস্থা বা তাৰ পৰিমাণ।
[IdeaID=2651] Contributed By: Swapnita Kakati (2006-08-29 00:58:38)
Synonyms and Equivalent Words:
English: interval (ˈɪntərvəl;ইণ্টাৰভেল), gap (ˈgæp;গেপ), difference (ˈdɪfərns;ডিফাৰেনচ), distinction (dɪˈstɪŋ(k)ʃən;ডিষ্টিংচন), dissimilarity (dɪ(s)ˌsɪməˈlærətiː;ডিচিমিলাৰিটি),
Assamese: অন্তৰাল (on.to.ral), পাৰ্থক্য (par.tho.kyo), ফাঁক (pha~k), ভেদ (bhed), প্ৰভেদ (pro.bhed), বিভিন্নতা (bi.bhin.no.ta), বিভেদ (bi.bhed), ভেদাভেদ (bhe.da.bhed), তফাত্‍ (to.phat), অন্তৰ (on.tor), বৈষম্য (boi.xom.yo), বৈসাদৃশ্য (boi.xa.dri.syo), ভিন্নতা (bhin.no.ta), ভিন-ভাৱ (bhin-bhao`), ভিন্ন-ভাৱ (bhin.no-bhao`),
Karbi: cheprek,
Hmar: danglamna,
Nepali: अन्तर, फरक, भिन्नता, भिन्न, बिभिन्न, भिन्नाभिन्नै, बेग्लै
Related Idea: