Assamese: ভীম্বাকাৰ (bhim.ba.kar, IPA: bʰim.ba.kaɹ)
Contexts: General
[Proper Adj.] Of a size many times bigger than the average
সচৰাচৰ আকৃতিতকৈ বহুগুণে বেছি ডাঙৰ
[IdeaID=76 ] Contributed By: Tapan K Sarma(তপন কুমাৰ শৰ্মা) (2014-09-17 03:47:59)
Synonyms and Equivalent Words:
English: great (ˈgreɪt;গ্ৰেইট্), giant (ˈdʒaɪənt;জায়েণ্ট), gigantic (dʒaɪˈgæntɪk;জাইগেণ্টিক), enormous (ɪˈnɔrməs;ইনৰমাচ), incalculable (ɪnˈkælkjələbəl;ইনকেলকুলেবল), colossal (kəˈlɑsəl;কলচেল), elephantine (ˌeləˌfænˈtaɪniː;এলিফেনটাইন),
Assamese: প্ৰকাণ্ড (pro.kan.do), বিয়াগোম (bi.ya.go'm), দৈত্যকায় (doi.tyo.kai), অতিকায় (o.ti.kay), বিশালাকায় (bi.xa.la.kay), বিশালাকাৰ (bi.xa.la.kar), দৈত্যাকাৰ (doi.tya.kar), বিপুল (bi.pul), বিৰাট (bi.rat), ভিণ্ডাকাৰ (bhin.da.kar), ভীমাকাৰ (bhi.ma.kar), সুবিশাল (xu.bi.xal), সুবৃহৎ (xu.bri.hot), বিৰাটকায় (bi.rat.kay), বিৰাটাকাৰ (bi.ra.ta.kar), ভীমকায় (bhim.kay), বৃহদায়তন (bri.ho.da.yo.ton), জগদ্দল (jo.god.dol), স্থূলকায় (sthu.lo.kay), বৃহদাকাৰ (bri.ho.da.kar), স্থূলাকৃতি (sthu.la.kri.ti),
Bodo: गेदेर, गुवार,
Mising: Gaine, gaidak,
Meeteilon: achouba , athoiba, yamba, yamna chaoba,
Bishnupriya Manipuri: বিশাল,
Nagamese: dangor,
Dimasa: gedeyung,
Tai: জাই,
Bangla: জায়ান্ট, বৃহদাকায়
Related Idea:
IdeaID=624 Proper Adj. , Common - ample, incomputable, many, more, much, numerous, several, umpteen, অগণন, অগণনীয়, অগণিত, অগণ্য, অজস্ৰ, অত্যধিক, অদয়, অধিক, অনেক, অলেখ, অসংখ্য, অসংখ্যাত, আৰু, ইলাহি, এশ-এটা, এশ-এবুৰি, কেইবা, কেইবাটা, ঢেৰ, নাম্, প্ৰচুৰ, প্ৰতুল, ফাইক, বহু, বহুতো, বহুবিলাক, বহুবোৰ, বহুসংখ্যক, বাহাক, বাৰেপাচি, বেচি, বেছি, ভালে-খানি, ভালে-খিনি, ভালে-মান্, ভালে-সংখ্যক, ভালেটি, ভালেটিমান, ভূৰি, মাউখীয়া, যথেষ্ট, শতকোটি, শতকৌটি, শতসহস্ৰ, সংখ্যাতীত, সহস্ৰ, সৰহ, সৰহীয়া, ৰাহাক
IdeaID=7608 Proper Adj. - big, bulk, huge, large, ডাঙ্গৰ, ডাঙৰ, পীন, বৃহৎ, বৰ-, মস্ত
IdeaID=643 Proper Adj. , Common - micro, minuscule, small, অকণমান, অনুৰ্ধ, আমা-ডিমা, এখুদমান, এতিপা, এতিপামান, এধানমান, এধানমানি, এফেৰিমান, কঁঠালগুটীয়া, কণকলি, কণমান, কণমানি, কুছ, ক্ষুদ্ৰ, ক্ষুদ্ৰকায়, ক্ষুদ্ৰাকাৰ, চিকি-চিকি, টিলৌ-টিপৌ, পেন্দুকণা, সূক্ষ্ম, সৰু, সৰুফুটীয়া