Assamese: মকৰবাহিনী (mo.kor.ba.hi.ni, IPA: mɔ.kɔɹ.ba.hi.ni)
DescriptionDescription
(click the photo for a larger image)
Contexts: River
[Proper Noun , Neuter] A major river flowing through the northern part of India.
ভাৰতবৰ্ষৰ উত্তৰ অঞ্চলৰ মাজেদি বৈ যোৱা এক প্ৰধান নদী।
[IdeaID=294] Contributed By: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) (2010-12-24 10:46:48)
Synonyms and Equivalent Words:
English: ganges (ˈgænˌdʒiːz;গেনজিজ),
Assamese: গংগা (gong.ga) alt. গঙ্গা (gong.ga), মন্দাকিনী (mon.da.ki.ni), হৈমৱতী (hoi.ma.wo.ti), জাহ্নৱী (jah.no.bi), চিত্ৰাণী (si.tra.ni), গংগিকা (gong.gi.ka), গান্দিনী (gan.di.ni), সিদ্ধাপগা (xid.dha.po.ga), সুৰনদী (xu.ro.no.di), সুৰধুনী (xu.ro.dhu.ni), দেৱনদী (de.bo.no.di), দিব্যনদী (di.byo.no.di), সুৰসৰিত্ (xu.), অধ্বগা (o.dhwo.ga), পূতোদকা (pu.to`.do.ka), পুণ্যোদকা (pu.nyo`.do.ka), পুণ্যতোয়া (pu.nyo.to`.ya), পাৱনী (pa.wo.ni), পতিতোদ্ধাৰিণী (po.ti.to`t.dha.ri.ni), পতিতপাৱনী (po.tit.pa.bo.ni), সৰিদ্বৰা (xo.ri.dwo.ra), গংগকা (gong.go.ka), বিষ্ণুপদী (bis.nu.po.di),
Dimasa: Gonga,
Tai: খে নাম বক ৰুং
Related Idea:
IdeaID=16732 Proper Noun , Feminine - Bhagirathi, ভাগীৰথী
IdeaID=16733 Proper Noun , Feminine - Alakananda, অলকানন্দ
IdeaID=16734 Proper Noun , Feminine - সৰযু