Assamese: শাক (xak, IPA: xak)
Contexts: Plants
[Material Noun , Neuter] Leafy vegetables, e.g. spinach
সেউজীয়া পাতযুক্ত পাচলি, যেনেঃ পালেং
[IdeaID=1788] Contributed By: PS (2006-05-15 21:13:58)
Synonyms and Equivalent Words:
English: leafy vegetables (ˈliːfiː ˈvedʒtəbəlz;লিফি ভেজিটেবলজ),
Assamese:
Related Idea:
No data found


Idioms / ফকৰা-যোজনা :
Idiom Contributed By Comments
শাকত নাখাই লোণ, পিটিকাত যায় তিনিগুণ | Rupankar Mahanta 2008-03-18 00:52:47
FJID=77
এপাচি শাকত এটা জালুক Rupankar Mahanta 2008-09-03 08:03:06
FJID=162
ছোৱালীৰ চিকণ যোগী, গাইৰ চিকণ মুগী; ডাইলৰ চিকণ মাটি, শয়নৰ চিকণ পাটি; টেঙাৰ চিকণ ঔ, মাছৰ চিকণ ৰৌ; সমন্ধৰ চিকণ বৌ, বাচনৰ চিকণ টৌ; শাকৰ চিকণ লাই, মুদ্ৰাৰ চিকণ পাই; জলাৰ চিকণ আদা, চেনেহৰ চিকণ দাদা; কথাৰ চিকণ ৰস, চাকৰৰ চিকণ বশ; ফলৰ চিকণ কল, হোঁকাৰ চিকণ নল; মুখৰ চিকণ গুৱা, টোপনিৰ চিকণ পুৱা; পানীৰ চিকণ পানীপৰুৱা, মাছৰ চিকণ মোৱা; বিয়াৰ চিকণ বৰকইনা, হোমৰ চিকণ ধোঁৱা ৷ Rupankar Mahanta 2009-12-17 06:53:38
FJID=238
যাতে পাৱ শাক-সিন্দুৰ, তাকে পাত ভোকোৰা এন্দুৰ | Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) 2010-08-03 22:03:54
FJID=323
মাংস খালে মাংস বাঢ়ে, ঘৃত বাঢ়ে বল; দধি খালে আয়ু বাঢ়ে, শাকত বাঢ়ে মল ৷ Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) 2010-08-24 00:56:48
FJID=356
শাকে শোকোতাই ভক্ষণ, সু পুৰুষৰ লক্ষণ Barnali Deuri Bora 2010-10-13 06:40:53
FJID=388
আলহীয়ে বিচাৰে শাকত লোণ ধান কিনাই বিচাৰে ডাঙৰ দোন Barnali Deuri Bora 2010-11-23 00:21:04
FJID=468
এনেও কাণী তেনেও কাণী, ভালকৈ দিওঁ শাকত পানী durlav gogoi 2012-04-04 09:18:31
FJID=568
শাক দি মাছ ঢাক ৷ Dr. Armaan U. Muzaddadi 2013-12-02 01:28:30
FJID=739