herbaceousherbal medicine

Herbaceous plant (English) [ IPA: ˌ(h)ərˈbeɪʃəs ˈplænt ASM: হাৰ্বাচেৰাচ প্লেণ্ট]
Contributed by: Atul Ch. Kakoti on 2009-05-26
1. Botany(Common Noun) an annual plant, a plant which dies after the fruit is ripe. Banana, Rice etc. এবাৰ ফল দি মৰি যোৱা গছ৷ যেনে; কল গছ, ধান গছ ইত্যাদি৷