imaginaryimagination

Imaginary number (English) [ IPA: ɪˈmædʒəˌneriː ˈnəmbər ASM: ইমাজিনেৰি নাম্বাৰ]
Contributed by: Pankaj Jyoti Mahanta(পংকজ জ্যোতি মহন্ত) on 2011-04-10
1. Mathematics(Abstract Noun) A number expressed as the square root of a negative number, especially the square root of -1. কাল্পনিক সংখ্যা হ’ল -১ ৰ বৰ্গমূল বা ঋণাত্মক সংখ্যাবোৰৰ বৰ্গমূল ৷