immovableimmunisation

Immovable property (English) [ IPA: ɪ(m)ˈmuːvəbəl ˈprɑpərtiː ASM: ইমুভেবল প্ৰপাৰ্টি]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2010-09-23
Ref: চন্দ্ৰকান্ত অভিধান
1. (Abstract Noun) property that can not be moved without destroying or altering, such as house, land etc মাটি-বাৰী আদি, যি সম্পত্তিৰ স্থান সলনি কৰিব পৰা নাযায়৷