xylographerya

Y junction (English) [ IPA: ˈwaɪ ˈdʒəŋ(k)ʃən ASM: ৱাই জংচন]
Contributed by: Anjal Borah (অঞ্জল বৰা) on 2008-06-17
1. (Proper Noun-Neuter) a juncture of three roads. তিনিটা আলি বা পথৰ সংযোগস্থল ৷