aleale-ave

ale cha.a (Garo)
Contributed by: Mousumi Konwar on 2023-05-13
1. (Adjective Adj.) marked by lavish or festive celebration বহু ৰঙ-বিৰঙ, গান-বাজনাৰে ডাঙৰকৈ কৰা উৎসৱৰ পৰিৱেশ সূচোৱা৷