alienatealig

alienation (English) [ IPA: ˌeɪliːəˈneɪʃən ASM: এলিয়েনেচন]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2011-08-16
1. (Verbal Noun) the act of alienating, i.e. keeping or parting away from someone or something. কিহবা বা কাৰোবাৰ পৰা আঁতৰি অহা বা নিলগাই ৰখা কাৰ্য্য।