appointmentDONATE apportionment

appointment letter (English) [ IPA: əˈpɔɪntmənt ˈletər ASM: এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ]
Contributed by: Anjal Borah (অঞ্জল বৰা) on 2008-10-16
1. (Material Noun-Neuter) A letter from the employeer to a prospective employee stating that he/she has been accepted for a job or position. কোনো নিযুক্তিকৰ্তাই সাম্ভাব্য কৰ্মচাৰীলৈ প্ৰৰণ কৰা পত্ৰ য’ত সাম্ভাব্য কৰ্মচাৰী গৰাকীক কোনো কামৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা কৰা হৈছে বুলি জনোৱা হয় ৷