asengasenuk

aseng seglik (Mising) [ Roman: a.seng.seg.lik]
Contributed by: Himasri Das on 2023-05-27
1. (Verb-Trans.) to long or crave for something that brings satisfaction or enjoyment সন্তুষ্টি দিব পৰা বা উপভোগ্য কিহবাৰ কাৰণে অধীৰ ভাৱে আগ্ৰহ কৰা