banana bunchbanana leaf

banana flower (English) [ IPA: bəˈnænə ˈflæʊr ASM: বেনানা ফ্লাৱাৰ]
Contributed by: Priyankoo (প্ৰিয়ংকু) on 2007-04-08
1. Vegetables(Material Noun-Neuter) Deep red colored flower of a banana plant. It is eaten as food in many parts of the world including Assam. কলগছৰ ফুল| বহুতো অঞ্চলত ইয়াক খাদ্য হিচাপে খোৱা হয়| অসমত সাধাৰণতে ভীমকলৰ কলডিলক সকলোতকৈ উপাদেয় বুলি ভবা হয়|