bearingbearish

bearing capacity (English) [ IPA: ˈberɪŋ kəˈpæsətiː ASM: বিয়াৰিং কেপাচিটি]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2011-01-09
1. (Abstract Noun) ability to support, hold, or bear up from below; bear the weight of, as a structure কোনো ভাৰ বা বোজা বহন কৰিব বা ধৰি ৰাখিব পৰা ক্ষমতা