buga me.chikbugle

buggy (English) [ IPA: ˈbəgiː ASM: বাগি]
Contributed by: Priyankoo (প্ৰিয়ংকু) on 2008-02-06
1. (Material Noun-Neuter) A wheeled vehicle drawn by horses. ঘোঁৰাৰ সহায়ত চলোৱা এবিধ গাড়ী।