burning glassburnt

burning sensation (English) [ IPA: ˈbərnɪŋ senˈseɪʃən ASM: বাৰ্ণিং চেনচেচন]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2011-02-19
1. (Abstract Noun) the feeling or sensation of being burnt. জুইয়ে পোৰাৰ অনুভূতি বা যন্ত্ৰণা।