Chromolaena odorataChronic wound

chromoplast (English) [ IPA: ˈkroʊməˌplæst ASM: ক্ৰমোপ্লাষ্ট]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2011-01-11
1. Botany(Material Noun-Neuter) a plastid containing coloring matter other than chlorophyll. পত্ৰহৰিতৰ বাহিৰে অন্য ৰঞ্জক পদাৰ্থ, যেনেঃ কেৰাটিন, জেন্থ’ফিল, এন্থ’চায়ানিন্ আদি থকা প্লাষ্টিড।