coveredDONATE covering

covered boat (English) [ IPA: ˈkəvərd ˈboʊt ASM: কভাৰ্ড বট]
Contributed by: Anjal Borah (অঞ্জল বৰা) on 2011-03-03
Ref: চন্দ্ৰকান্ত অভিধান
1. (Material Noun-Neuter) a big dug out with a covering. ডাঙৰ ছৈৰে ছোৱা বা ঢকা নাও।