cytologyCzech Republic

cytoplasm (English) [ IPA: ˈsaɪtəˌplæzəm ASM: চাইটপ্লাজম]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2011-01-10
1. Biology(Material Noun-Neuter) the cell substance between the cell membrane and the nucleus. কোষকেন্দ্ৰক বাদ দি কোষৰ প্ৰ’ট’প্লাজমৰ বাকী পদাৰ্থখিনি।
English: cytoplasm,
Assamese: কোষপ্ৰৰস