drollDronacharya

drollery (English) [ IPA: ˈdroʊlriː ASM: ড্ৰলেৰি]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2010-09-23
Ref: চন্দ্ৰকান্ত অভিধান
1. (Abstract Noun) a comic, funny quality of a person or a drama etc কোনো ব্যক্তি বা নাটক আদিৰ কৌতুকভৰা বা খুহুঁতীয়া গুণ