dynamicdynamo

dynamics (English) [ IPA: daɪˈnæmɪks ASM: ডাইনেমিক্স]
Contributed by: Prasenjit Khanikar on 2008-03-20
1. Physics(Abstract Noun) the branch of physics which studies the effect of force on motion of objects পদাৰ্থবিজ্ঞানৰ এটা ভাগ য’ত গতিৰ ওপৰত বলৰ ক্ৰিয়া অধ্যয়ণ কৰা হয়