expandedexpansion

expanse (English) [ IPA: ɪkˈspæns ASM: এক্সস্পেন্স]
Contributed by: Biraj Kumar Kakati on 2008-01-29
1. (Abstract Noun) The point or degree to which something extends. কিমান ঠাই অথবা গভীৰলৈ প্ৰভাৱ থাকে তাক বুজাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়| যেনে - বুদ্ধিৰ ব্যাপ্তি|