expansionexpansionist

expansionism (English) [ IPA: ɪkˈspænʃəˌnɪzəm ASM: এক্সপানচিয়নিজিম]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2013-05-05
1. Political Science(Abstract Noun) the doctrine of expanding the territory or the economic influence of a country এখন দেশৰ ভূখণ্ড অথবা অৰ্থনৈতিক প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰা কাৰ্য্যৰ সমৰ্থন কৰা মতবাদ