explicableexplicit

explicate (English) [ IPA: ˈekspləˌkeɪt ASM: এক্সপ্লিকেট]
Contributed by: Ranjita Pegu on 2007-02-26
1. (Verb-Trans.) work out or explain in detail বিশদভাৱে বা বিতংকৈ বুজা বা প্ৰস্তুত কৰ্