fowlfox

fowler (English) [ IPA: ˈfæʊlər ASM: ফাউলাৰ]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2011-02-12
1. (Common Noun-Common &/or Masculine) a bird hunter. One who lives on hunting birds. চৰাই ধৰা বা চৰাই মৰা মানুহ