full stopfull-shirt

full-grown (English) [ IPA: full-grown ASM: ফুল-গ্ৰ’উন]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2011-02-23
1. (Verbal Adj.) fully developed into youth or adult ডেকা বয়স পোৱা বা পূৰ্ণ-বয়স্ক প্ৰাপ্ত হোৱা