full-timefullness

fuller`s earth (English)
Contributed by: Anup Raj Hazarika on 2023-08-29
1. (Material Noun-Neuter) clays used as an absorbent, filter, or bleaching agent ক্ষাৰকীয় গুণ থকা এক প্ৰকাৰৰ বগা মাটি, যাক শোষক, পৰিশোধক বা ৰং গুচোৱাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়