gangesDONATE Gangetic loach

gangetic dolphin (English) [ IPA: gænˈdʒetɪk ˈdɑlfən ASM: গেংগেটিক ডলফিন]
Contributed by: Priyankoo (প্ৰিয়ংকু) on 2007-03-04
1. Fish(Common Noun-Common) A species of fresh water dolphin found in the big rivers of India, viz. Ganges, Brahmaputra, Meghna etc. গঙ্গা, ব্ৰহ্মপুত্ৰ, মেঘনা আদি ভাৰতৰ নদীত পোৱা এজাতি ডলফিন ৷