genialgenitalia

geniality (English) [ IPA: ˌdʒiːniːˈælətiː ASM: জিনিএলিটি]
Contributed by: Dr. Neelotpal Deka, LL.M. (IT & IP Law, UK) on 2007-07-04
1. (Abstract Noun) the state of being full of life or energy; being in good spirits প্ৰাণশক্তিৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ থকা অৱস্থা