habitationhabitually

habitual (English) [ IPA: həˈbɪtʃwəl ASM: হেবিচুৱেল]
1. (Proper Adj.-Common) Becoming natural or spontaneous due to the frequent practice. বহুবাৰ অভ্যাস কৰাৰ পিছত স্বাভাৱিক হোৱা ৷