handsomehang

handwriting (English) [ IPA: ˈhændˌraɪtɪŋ ASM: হেণ্ডৰাইটিং]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2010-09-02
1. (Abstract Noun) texts written by hand using a writing device কলম, পেঞ্চিল আদিৰে হাতেৰে লিখা গদ্য/পদ্য