HrussoHuang Ho
hu (Meeteilon) [ Roman: whoo]
1. (Material Noun-Neuter) Any substance that causes injury or illness or death of a living organism.
খালে বা তেজেৰে মিহলি হ’লে প্ৰাণ মৰা বস্তু।

hu (Dimasa)
2. (Verb-Trans.) to remove dirt or impurities
ধূলি-মাকতি বা জাবৰ-জোঁথৰ আঁতৰ কৰা

hu (Tiwa)
3. (Common Noun-Masculine) father of one's husband or wife
পতি বা পত্নীৰ দেউতাক