human beingHuman immunodeficiency virus

human flesh (English) [ IPA: ˈhjuːmən ˈfleʃ ASM: হিউমেন ফ্লেচ]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2012-07-29
1. (Material Noun-Neuter) flesh or muscular tissue of human body মানুহৰ শৰীৰৰ কেঁচা মঙহ বা মাংসপেশী