hypersonichyphae

hypertension (English) [ IPA: ˌhaɪpərˈtenʃən ASM: হাইপাৰটেনচন]
Contributed by: Anjal Borah (অঞ্জল বৰা) on 2009-04-29
1. (Proper Noun) a common disorder in which blood pressure remains abnormally high (a reading of 140/90 mm Hg or greater) প্ৰাণীদেহত স্বাভাৱিক মাত্ৰাতকৈ ৰক্তৰ চাপ অধিক হোৱা এটা অৱস্থা বা ৰোগ৷