inhumanlyinimitable

inimical (English) [ IPA: ɪˈnɪmɪkəl ASM: ইনিমিকেল]
Contributed by: Ram Kalita on 2008-07-22
1. (Proper Adj.) contrary to one's interests or welfare স্বাৰ্থ বা হিতৰ বিপৰীতে যোৱা