intellectiveintellectual property

intellectual (English) [ IPA: ˌɪntəˈlektʃəwəl ASM: ইণ্টেলেকচুয়েল]
1. (Common Noun-Common) one who lives on mental faculty যি নিজৰ বৌদ্ধিক দক্ষতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰে

2. (Proper Adj.-Common) related to mental faculty মানসিক ক্ষমতা বা বুদ্ধি সম্পৰ্কীয়