invitedinvocational

invocation (English) [ IPA: ˌɪnvəˈkeɪʃən ASM: ইনভকেচন]
Contributed by: Partha P Sarmah on 2008-10-26
1. (Verbal Noun) the act of asking for help from God or somebody in power before you start something good, grand. কিবা (শুভ,ডাঙৰ) কাম কৰাৰ আগতে ভগৱান বা জ্ঞানী, ক্ষমতাশালী লোকৰ পৰা সহায় বিচৰা৷