ji-thamji:por

ji:mang (Mising) [ Roman: jih.mang]
Contributed by: Himasri Das on 2023-01-05
1. (Proper Adj.) not fully developed, not being as wise and calm as people expect from one's age or experience পূৰাকৈ বিকশিত নোহোৱা; বয়স বা অভিজ্ঞতাৰ দিশৰ পৰা আশানুৰূপ জ্ঞানী বা নম্ৰ নোহোৱা