ka beslika bisikil

ka bih (Khasi) [ Roman: ka.bih]
Contributed by: Himasri Das on 2023-08-05
1. (Material Noun-Neuter) Any substance that causes injury or illness or death of a living organism. খালে বা তেজেৰে মিহলি হ’লে প্ৰাণ মৰা বস্তু।