ka buit thokka buskit

ka burom (Khasi) [ Roman: ka.bu.rom]
Contributed by: Himasri Das on 2023-07-31
1. Customs(Material Noun-Neuter) a head ornament which in circular in shape. ঘূৰণীয়া আকৃতিৰ মূৰত পিন্ধা অলংকাৰ।

Contributed by: Himasri Das on 2023-07-31
2. (Abstract Noun) commendation or approval, as for an act or quality কোনো কাৰ্য্য বা গুণৰ বাবে লাভ কৰা স্বীকৃতি বা অনুমোদন