ka jingwadka juban

ka jri (Khasi) [ Roman: ka.jri]
Contributed by: Himasri Das on 2023-05-11
1. (Material Noun-Neuter) a piece of cloth backed or framed as a surface for a painting. চিত্ৰ আঁকিবৰ বাবে বান্ধি সাজু কৰি লোৱা কাপোৰ৷