ka ktika ktien

ka ktieh (Khasi) [ Roman: ka.ktieh]
Contributed by: Himasri Das on 2023-08-19
1. (Material Noun-Neuter) a tract of low, soft, wet ground. দ, কোমল আৰু জেকা ঠাই।