kai alamokaibaiyahsa

kai kimi (Karbi) [ Roman: kai.ki.mi]
Contributed by: Anindita Saikia on 2022-11-15
1. (Proper Adj.) Of or pertaining to present and recent time; not ancient or remote. বৰ্তমান কালৰ অথবা বৰ্তমান কালৰ লগত সঙ্গতি থকা |