keng-opkeng.dik

keng-op ari (Karbi)
Contributed by: মৰ্ণিংকে ফাংচ` (Morningkeey Phangcho) on 2010-04-30
1. (Material Noun-Neuter) a thin, long piece of string used for fastening a shoe জোতাৰ ওপৰত থকা ফুটাৰে সৰকি যোৱা, জোতা বান্ধিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা পাতল, দীঘলীয়া ৰছী