khmihkhmut

khmih pat (Khasi) [ Roman: khmih.pat]
Contributed by: Himasri Das on 2023-08-21
1. (Verb-Trans.) To write or give a critical report on কোনো ঘটনা, লিখনি, কিতাপ আদিৰ বিষয় ভাল-বেয়া বিশ্লেষণ কৰা আলোচনা৷